Перелік дисциплін

Ступінь вищої освіти «бакалавр»

 1. Контроль якості, безпека та екологія продукції галузі (181)

Метою викладання навчальної дисципліни «Контроль якості, безпека та екологія в галузі» є вивчення організаційних, теоретичних та практичних питань діяльності виробничо-технологічних лабораторій, що призвані контролювати виробництво на борошномельних і круп’яних підприємствах і керувати якістю та безпекою продукції.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Контроль якості, безпека та екологія в галузі» є отримання необхідних відомостей щодо методів контролю якості готової продукції борошномельних та круп’яних заводів; послідовності контролю технологічних процесів; придбання знань з оперативно-технологічного контролю і управління окремими технологічними процесами виробництва борошна та круп.

Силабус

 1. Науково-дослідна робота студентів (181)

Метою викладання навчальної дисципліни «Науково-дослідна робота студентів» є формування у студентів, як майбутніх науковців та фахівців у зернопереробної галузі, обсягу теоретичних знань і практичних навичок з методології науково-дослідної діяльності в технології мукомельного і круп’яного   виробництва.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Науково-дослідна робота студентів» є теоретична підготовка з питань сутності понять і категорій методології наукових досліджень, отримання практичних навиків з організації процесу наукового дослідження, освоєння методик та методів дослідження показників якості зерна, зернопродуктів та технологічних процесів їх виробництва, надання навиків з оформлення та представлення результатів власних наукових досліджень.

Cилабус

 1. Проектування підприємств в галузі (181)

Метою викладання навчальної дисципліни «Проектування підприємств галузі (з КП)» є навчити студентів основам технологічного проектування зернопереробних підприємств; здобути студентами знань, що необхідні для реалізації досягнень науково-технічного прогресу при організації внутрішньоцехового транспортування зерна, проміжних продуктів, муки та висівок в процесі експлуатації, реконструкції, технічного переобладнання та будівництва зернопереробних підприємств.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Проектування підприємств галузі (з КП)» є узагальнення, систематизація і критичний аналіз знань, отриманих при вивченні загальноінженерних і спеціальних дисциплін, а також даних галузевої науки і практики роботи вітчизняних і закордонних підприємств – аналогів, в частині проектування зернопереробних підприємств.

Силабус

 1. Технологія круп’яного виробництва (181)

Метою викладання навчальної дисципліни «Технологія круп’яного виробництва» є формування у студентів, як майбутніх фахівців у зернопереробної галузі, обсягу теоретичних знань і практичних навичок в галузі технології круп’яного виробництва.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Технологія круп’яного виробництва» є отримання необхідних відомостей щодо асортименту готової продукції круп’яних заводів; розуміння структури і послідовності технологічних процесів виробництва круп з цілого і подрібненого ядра.

Cилабус

Робоча програма

 1. Технологія мукомельного виробництва (181)

Метою викладання навчальної дисципліни «Технологія мукомельного виробництва» є формування у студентів, як майбутніх фахівців у зернопереробної галузі, обсягу теоретичних знань і практичних навичок в галузі технології мукомельного виробництва.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Технологія мукомельного виробництва» є отримання необхідних відомостей щодо асортименту готової продукції мукомельних заводів; розуміння структури і послідовності технологічних процесів простих і сортових помелів пшениці і жита; придбання знань з оперативно-технологічного контролю і управління окремими технологічними процесами виробництва муки.

Силабус

Робоча програма

 1. Науково-практичні основи технології зернових продуктів (181)

Метою викладання навчальної дисципліни «Науково-практичні основи технології зернових продуктів» є формування у студентів, як майбутніх фахівців у зернопереробної галузі, обсягу теоретичних знань і практичних навичок в галузі технології переробки зерна, які є базою для вивчення і розуміння технологій борошномельного і круп’яного виробництва.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Науково-практичні основи технології зернових продуктів» є отримання необхідних відомостей щодо технологічних властивостей зерна та їх впливу на показники якості зернових продуктів; отримання знань з контролю ефективності технологічних процесів переробки зерна і налаштуванню режимів роботи технологічного обладнання; розуміння ролі окремих технологічних процесів в загальній структурі технології переробки зерна.

Силабус

Робоча програма

 1. ТХВ (Технологія зберігання і переробки зерна) (181)

Метою викладання навчальної дисципліни «Технології харчових виробництв: Технологія зберігання і переробки зерна» є формування та засвоєння студентами основ: технології зберігання зерна; технології виробництва муки та крупи; технології виробництва комбікормів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Технології харчових виробництв: Технологія зберігання і переробки зерна» є якісна підготовка бакалаврів, які у майбутньому зможуть обирати для себе певну вузьку спеціальність або згодом працювати на посадах, які потребують ширшого діапазону знань харчових технологій.

Силабус

Робоча програма

 1. Основи автоматизованого проектування (181)

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи автоматизованого проектування» є формування у студентів обсягу теоретичних знань і практичних навичок в методології автоматизованого проектування та створення технічної документації окремих технологічних процесів і підприємств зернопереробної галузі.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи автоматизованого проектування» є отримання теоретичних знань і вмінь з використання систем автоматизованого проектування; отримання необхідних практичних навичок розробки технічної документації.

Силабус

 

 1. Теоретичні основи харчових технологій (181) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є зерно та продукти його переробки як об’єкти переробки зерна та крупи; наукові основи теорії та технології ведення технологічних процесів, вивчення сировини і готової продукції зернопереробних виробництв, методи визначення їх якісних та кількісних характеристик, основні закономірності технологічних процесів.

Метою викладання навчальної дисципліни «Теоретичні основи харчових виробництв» (технології переробки зерна) є формування та засвоєння студентами основ – технології виробництва муки та крупи. Основними завданнями вивчення дисципліни «Теоретичні основи харчових виробництв» (технології переробки зерна) є якісна підготовка бакалаврів, які у майбутньому зможуть обирати для себе певну вузьку спеціальність або згодом працювати на посадах, які потребують ширшого діапазону знань харчових технологій.

Cилабус

Робоча програма

Ступінь вищої освіти «Магістр»

 1. Технологічна експертиза, переробки, зберігання і транспортування у зерновій галузі з КР (076)

Метою викладання навчальної дисципліни “Технологічна експертиза переробки, зберігання і транспортування у зерновій галузі з КР” є формування у студентів системи знань і навичок з експертизи якості продукції зернової галузі протягом переробки, зберігання та транспортування.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Технологічна експертиза переробки, зберігання і транспортування у зерновій галузі з КР” є вивчення видів та завдання експертизи продукції зернової галузі, проведення аналізу і оцінки якості товару для виявлення його відповідності нормативним документам, ідентифікації та фальсифікації.

Силабус

Робоча програма

 1. Інноваційні технології галузі (181)

Метою викладання навчальної дисципліни «Інноваційні технології галузі (з КП)» є формування у студентів, як майбутніх науковців та фахівців у зернопереробної галузі, обсягу теоретичних знань і практичних навичок в галузі технології переробки зерна на круп’яних та борошномельних заводах.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Інноваційні технології галузі (з КП)» є поширення теоретичної та практичної підготовки студентів з технологій круп’яного та мукомельного виробництва з використанням інноваційних технологій очищення, підготовки і переробки зерна.

Cилабус

Робоча програма

 1. Методика викладання у ВНЗ (181)

Метою викладання навчальної дисципліни «Методика викладання у вищих навчальних закладах» є формування у студентів обсягу теоретичних положень побудови навчального процесу у ВНЗ і придбання основних вмінь і навичків, що необхідні для викладацької діяльності та становлення студента як викладача.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика викладання у вищих навчальних закладах» є забезпечити оволодіння понятійним апаратом науки; сформувати усвідомлення внутрішніх механізмів навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі; сформувати вміння планувати та реалізовувати на практиці різні форми, методи, засоби навчання, враховуючи специфіку спеціальності; забезпечити власне педагогічне становленню студентів як викладачів; засвоїти методологічні і теоретичні основи викладання на сучасному етапі розвитку вищої освіти; глибоко оволодіти організаційними формами, технологіями і методами навчання у вищій школі; поглибити знання з культури педагогічного спілкування викладачів вищої школи, відпрацювати власне бачення цієї проблеми.

Силабус

Робоча програма

 1. Технологічний інжиніринг підприємств галузі (181)

Метою викладання навчальної дисципліни «Технологічний інжиніринг підприємств галузі» є формування у студентів, як майбутніх науковців та фахівців у зернопереробної галузі, обсягу теоретичних знань і практичних навичок в галузі технології переробки зерна на круп’яних та борошномельних заводах.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Технологічний інжиніринг підприємств галузі» є поширення теоретичної та практичної підготовки студентів з технологій круп’яного та мукомельного виробництва з використанням новітнього технологічного обладнання у процесах очищення, підготовки і переробки зерна.

Силабус

Робоча програма

 1. Управління якістю продукції зернопереробних виробництв (181)

Метою викладання навчальної дисципліни «Управління якістю продукції зернопереробних виробництв» є формування у студентів комплексу теоретичних і методологічних знань з управління якістю продукції та практичних навичок щодо їх використання при створенні і вдосконаленні системи управління якістю продукції зернопереробних виробництв.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління якістю продукції зернопереробних виробництв» є закладання знань методів прийомного контролю якості сировини, методів оцінки i прогнозування якості готової продукції, методів регулювання виробничих процесів i управління якістю продукції, придбання навичок користування стандартами.

 Силабус

Робоча програма

 1. Методологія наукової творчості (181)

Метою викладання навчальної дисципліни «Методологія наукової творчості» є формування у студентів, як майбутніх науковців та фахівців у зернопереробної галузі, обсягу теоретичних знань і практичних навичок з методології науково-дослідної діяльності в технології мукомельного і круп’яного виробництва.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методологія наукової творчості» є теоретична підготовка з питань сутності понять і категорій методології наукових досліджень, отримання практичних навиків з організації процесу наукового дослідження, освоєння методик та методів дослідження показників якості зерна, зернопродуктів та технологічних процесів їх виробництва, надання навиків з оформлення та представлення результатів власних наукових досліджень.

Силабус

Робоча програма

 1. Науково дослідна робота (181)

Метою викладання навчальної дисципліни «Науково-дослідна робота» є формування у студентів, як майбутніх науковців та фахівців у зернопереробної галузі, практичних навичок з методології науково-дослідної діяльності в технології мукомельного і круп’яного виробництва.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Науково-дослідна робота» є отримання практичних навиків з організації процесу наукового дослідження, освоєння методик та методів дослідження показників якості зерна, зернопродуктів та технологічних процесів їх виробництва; надання навиків з оформлення та представлення результатів власних наукових досліджень.

Силабус

Робоча програма

17. Методологія вищої технічної освіти

Метою викладання навчальної дисципліни «Методологія вищої технічної освіти» є надання здобувачам освіти (аспірантам) цілісної і логічно-послідовної системи знань про дидактичні основи педагогічних технологій; набуття ними професійного образного мислення та необхідних теоретичних знань з положень побудови навчального процесу у закладах вищої технічної освіти (ЗВТО) і придбання основних вмінь і навичок, необхідних для викладацької діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни є : оволодіння понятійним апаратом дисципліни; усвідомлення внутрішніх механізмів навчально-виховного процесу у ЗВТО; формування вміння планувати та реалізовувати на практиці різні форми, методи, засоби навчання, враховуючи специфіку технічної освіти; набуття початкового досвіду ведення методичної роботи та інших форм педагогічної діяльності; апробування найбільш ефективних прийомів і методів навчання, що застосовуються в системі викладання технічних дисциплін; забезпечення власного педагогічного становлення аспіранта як викладачів.

Силабус

Робоча програма