Історія кафедри

Кафедра технології переробки зерна

 Д.А. 

Зав. каф. Д.О.Жигунов

 

Історія кафедри «Технології переробки зерна» бере свій початок з 20 жовтня 1902 року – дати заснування Одеської Школи борошномелів.

Одним із перших викладачів з борошномельного виробництва в Одеській Школі борошномелів був В. Г. Рейсих. Ставши директором в березні 1903р., він продовжував викладати спеціальні дисципліни, керував практичними заняттями на млинах. Педагогічний колектив, керований В.Г. Рейсихом, приділяв увагу вдосконаленню навчального процесу, використанню на-наочних посібників. У млино-технічній лабораторії було зібрано велику колекцію, яка складалася з кількох сотень макетів і моделей технологічного обладнання. На Першій Всеросійській борошномельній виставці (Петербург, 1909 р.) Одеському млино-технічному училищу була присуджена висока нагорода – Велика срібна медаль.

На початку ХХ століття борошномельна промисловість Росії пережила серйозні труднощі в своїй практичній діяльності через відсутність вітчизняної теоретичної бази, практичних розробок і рекомендацій, не кажучи вже про навчальні посібники. На допомогу навчальному процесу В.Г. Рейсихом були підготовлені і видані книги, які протягом багатьох років служили навчальними посібниками, були перевидані в 20-х роках. 22 червня 1922 р керуючим Одеським технікумом технології зерна і борошна був призначений К. А. Богомаз – один з перших інженерів-технологів, перший вітчизняний інженер-крупчатник. У 1912 р К.А. Богомаз починає педагогічну діяльність в Київському політехнічному інституті, де читає курс лекцій з технології зерна і борошна та будівництва елеваторів. Очоливши технікум, він одночасно керував кафедрою технології зерна і борошна, яка згодом неодноразово реорганізовувалася, змінювала назву. К.А. Богомазом були закладені головні напрямки діяльності кафедри, яка на той час була головна у вузі. Костянтин Андрійович залучив до роботи в технікумі багатьох кваліфікованих фахівців. У 1925 р. в технікум повернувся інженер В. Я. Гіршсон, який мав великий досвід роботи в промисловості, і вже викладав раніше (1910-1912 рр.) в училищі спеціальні дисципліни.

Під керівництвом професорів К.А. Богомаза і В.Я. Гіршсона активізується науково-дослідницька робота: розробляються технології кукурудзяного помелу, кондиціонування зерна, вдосконалення процесу подрібнення зерна, вивчається вплив вологості борошна на показники його якості. У 1927 р. було видано монографію В.Я. Гіршсона «Введення в теорію млинових механізмів», в якій обґрунтовується наукова база під млинове машинобудування. З 1930 по 1941 рр. кафедру технології зерна і борошна очолив В.Я. Гіршсон. Провідними викладачами в 30-і роки були доценти П.Г. Демидов, Г.О.Барер, Б.Г. Острозецер, асистенти П.М. Рекайкін, С.М. Золотарьов, С.М. Берман, Н.М. Бялий, П.К. Кузнєцов, консультанти з дипломного проектування Г.М. Лев’ятин, І.К. Гінзбург і інші. Діяльність колективу кафедри в 30-ті роки була спрямована на розширення навчально-методичної бази і обсягу наукових розробок. У 1929 р. вступив в дію навчально-виробничий млин, що дозволило істотно поліпшити лабораторну і практичну підготовку студентів. У 1932 р. лабораторії кафедри були розміщені в тільки що побудованому головному корпусі на вул. Канатній, 112. На кафедрі були розроблені і виготовлені лабораторні установки для вивчення практично всіх процесів борошномельного виробництва (вальцьові верстати, розсійники, ситовіяльні машини, обладнання для очищення і підготовки зерна до помелу). У 1929 р. інститут отримав право підготовки аспірантів, а в 1934 р. – прийому до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за технологією борошномельного виробництва і конструювання технологічного обладнання. Одним з перших кандидатів технічних наук, якій захистився у нашому вузі, був С.М.Золотарьов (1936р.) – асистент кафедри «Технологія борошномельно-круп’яного і комбікормового виробництва». Він у 1938 р. очолив інститут.

У довоєнний період на кафедрі була розроблена єдина схема помелу пшениці, широко використана в практиці; досліджувалася водно-теплова обробка в борошномельної і круп’яної промисловості та багато інших робіт за технологією переробки зерна. Ряд робіт був виконаний співробітниками кафедри за конкретними замовленнями підприємств, в тому числі: впровадження технології кондиціонування зерна на млині №52 в м. Одеса (1934-1936 рр.); переобладнання млина №20 в м. Тьоткіно Курської області за схемою професора В.Я. Гіршсона (1934-1935 рр.); впровадження двухсортного 75% помелу на млині в м. Саратов (1934-1935 рр.). У зв’язку з розширенням кафедри з неї виділилися і стали самостійними кафедри технологічного обладнання, елеваторно-складського господарства, технології комбікормового виробництва. Кафедра отримала назву технології борошномельно-круп’яного виробництва.

У 1942-1944 рр. під час роботи інституту в умовах евакуації (Ташкент, Узбекистан) кафедру борошномельно-круп’яного виробництва очолив доцент Григорій Овсеевич Барер. У ці важкі роки співробітники кафедри не припиняли навчальну та науково-дослідну роботу. Були розроблені методи сушіння і переробки в борошно високовологого зерна Сибіру; розроблено технологію переробки пшениці III типу в обойне борошно; розроблений проект типового колгоспного млина для Узбекистану і інші роботи.

Барер

Після повернення інституту з Ташкента керівництво кафедрою (з 1944 по 1954 рр.) знову було покладено на професора В.Я.Гіршсона. Зусилля співробітників кафедри були спрямовані на відновлення і розвиток навчально-лабораторної бази. Відновилися наукові дослідження щодо вдосконалення технології борошномельного і круп’яного виробництва. Були підготовлені і видані монографії В.Я. Гіршсона «Експериментальні дослідження процесів технології зерна» (М., 1949 р.) і С.М.Золотарьова «Сортові помели пшениці» (М., 1954 р.), підручник П.Г.Демидова «Технологія борошномельного виробництва» (М., 1951 р.) і інші. У 1955 р. кафедра технології комбікормового виробництва була приєднана до кафедри технології борошномельно-круп’яного виробництва. Кафедру технології борошномельно-круп’яного і комбікормового виробництва очолив доцент Павло Геннадійович Демидов – учень професора К.А. Богомаза. Під керівництвом П.Г. Демидова виконувалися роботи, пов’язані з дослідженням процесу кондиціонування зерна, дослідженням аеродинамічних властивостей зерна і продуктів його переробки. Була виконана і впроваджена в практику робота з волого-теплової обробки деяких круп’яних культур, яка мала велике народногосподарське значення.

На кафедрі була організована дослідна лабораторія зі штатом 12 наукових співробітників. Лабораторія зіграла важливу роль у розвитку наукових досліджень, особливо з вивчення технологічних властивостей пшениці південних районів України, нових перспективних методів підготовки зерна до помелу. У цей період під керівництвом Г.Д. Домбровського, В.Я. Гіршсона, П.Г.Демидова, Г.О. Барера захищено 15 кандидатських дисертацій.

З 1965 по 1992 р. кафедрою технології переробки зерна керував професор Іван Тимофійович Мерко, випускник кафедри та інституту. У цей період на кафедрі продуктивно працювали доценти і асистенти: В.О. Моргун, С.М. Золотарьов, О.В. Кузьміна, М.Є. Погірний, Г.М. Садовський, Б.Н. Петруня, А.В. Батт, Є.І. Шутенко, Ю.Д. Чумаченко, В.Є. Гаро, О.Г. Щукіна, Т.А. Бакурідзе, О.О. Фесенко, О.В. Жегалюк.

Науково-дослідні роботи в ці роки, в основному, були спрямовані на удосконалення технологічних процесів виробництва борошна і крупи з метою максимального використання природних ресурсів зерна. Проведено дослідження технологічних властивостей найбільш перспективних сортів пшениці півдня України, удосконалено існуючі та розроблено нові методи підготовки зерна до помелу, методи формування помельних партій на млинах, запропоновані нові технологічні процеси розмелу зерна та основи їх автоматизації, проведені значні роботи з розширення асортименту борошна і круп, в тому числі, підвищеної харчової цінності. За результатами наукової роботи в 1979 р. в Москві вийшла монографія І.Т. Мерко «Удосконалення технологічних процесів сортового помелу пшениці», в 1983 р. – спільна робота І.Т. Мерко, В.О. Моргун і М.Є. Погірного «Структура і ефективність технологічних процесів виробництва борошна». Поява і поширення на борошномельних заводах нового комплектного технологічного обладнання вимагало істотного перегляду навчально-довідкової літератури. У 1985 р. вийшов в світ навчальний посібник І.Т. Мерко «Технологія борошномельного і круп’яного виробництва».

зас каф

Засідання кафедри технології переробки зерна, 1973 р. Зліва направо: А.Ф. Титоренко, І.К. Кравченко, В.Е. Гаро, В.О. Моргун, Г.М. Садовський, О.В. Кузьмина, С.М. Золотарьов, І.Т. Мерко, І.К. Чайка, А.Я. Нохотович, А.О. Кочетова, М.Є. Погірний, П.Г. Гусєв, О.Г. Сазонова, Б.М. Петруня

 

Друге видання цього посібника, перероблене і доповнене, побачило світ у 2010 р. як підручник для вузів з грифом Міністерства освіти і науки України, у 1989 р. – навчальний посібник «Проектування зернопереробних підприємств з основами САПР» (І. Т. Мерко у співавторстві з М.Є. Погірним, Б.В. Касьяновим, А.П. Чакаровим). У 1991 р була видана книга В.О.Моргун «Поліпшення хлібопекарських властивостей борошна». Значна увага приділялася підготовці науково-педагогічних кадрів. Під керівництвом професора І.Т. Мерко були захищені 27 кандидатських дисертацій, він був науковим консультантом при підготовці 7 докторських дисертацій.

зас коф

Кафедра технології переробки зерна 1992 р. Стоять: В.Г. Макаренко,  Ю.Д. Чумаченко, М.Є. Погірний, В.Е. Гаро, Є.І. Шутенко, О.В. Батт,  Г.М. Садовський, М.Д. Рибальченко, Т.А. Бакуридзе, Сидять: В.М. Елизарова,  О.О. Фесенко, О.В. Кузьмина, І.Т. Мерко, В.О. Моргун, О.Г. Щукина,  І.В. Трофімова, О.В. Жегалюк

 

У 1992 р. керівництво кафедрою прийняла доцент Валентина Олексіївна Моргун.

Моргун

 В.О. Моргун

 

У ці роки кафедра брала активну участь в організації при академії єдиної в Україні Вищої школи зернових технологій, яка підготувала багато молодших спеціалістів для борошномельної промисловості. Школа була створена з ініціативи професора І.Т.Мерко при безпосередній участі і підтримки начальника Управління хлібопродуктів Міністерства сільського господарства України В.К. Семенюка. У 1999 р. В.О. Моргун захистила докторську дисертацію, присвячену науковим основам технології виробництва пшеничного борошна і круп підвищеної харчової цінності. Професор В.О. Моргун розробила показники якості нового сорту борошна «Одеське», які були затверджені Держстандартом України і введені в «Правила організації і ведення технологічних процесів на борошномельних заводах». Вона була керівником ряду науково-дослідних робіт з розробки та вдосконалення технології переробки зерна, його раціонального використання, розширення асортименту готової продукції борошномельно-круп’яних підприємств та поліпшення якості цієї продукції. Нею розроблені схеми технологічного процесу переробки зерна, які впроваджені на діючих підприємствах і використовуються на Могилів-Подільському машинобудівному заводі при проектуванні агрегатних млинів різної продуктивності.

В.О. Моргун автор близько трьохсот наукових робіт, в тому числі двох монографій і одного підручника в співавторстві з І.Т. Мерко, 14-й технічних умов на нові сорти борошна та крупи, за якими працюють підприємства. Валентина Олексіївна була членом редколегій п’яти галузевих науково-практичних журналів і збірників.

Шетенко

 

Є.І. Шутенко

 

З 2011 р. кафедру очолює доцент Євген Іванович Шутенко, який довгі роки працював деканом факультету «Технології зерна і зернових продуктів». На кафедрі працюють висококваліфіковані досвідчені і молоді викладачі – всі випускники нашої академії: доценти О.В. Батт, Ю.Д. Чумаченко, Д.О. Жигунов, С.М. Соц, О.С. Волошенко; асистенти А.О.Донець, Р.С.Давидов, М.О.Ковальов. Випускники кафедри успішно працюють не тільки в Україні, але і в країнах ближнього і дальнього зарубіжжя на борошномельно-круп’яних підприємствах, в науково-дослідних організаціях і навчальних закладах.

каф 2011

Кафедра технології переробки зерна 2011 р. Стоять: Р.С. Давидов, Д.О. Жигунов, В.Г. Макаренко, Ю.Д. Чумаченко, І.О. Кустов, М.О. Ковальов, О.С. Волошенко, А.О. Донець. Сидять: К.С. Дєткова, О.В. Батт, Є.І. Шутенко, І.В. Трофімова, С.М. Соц

В даний час на кафедрі «Технології переробки зерна» проводяться глибокі наукові дослідження за наступними напрямками:

– вдосконалення процесів подрібнення і сортування зернових продуктів з метою зниження енерговитрат;

– розширення асортименту готової продукції борошномельних і круп’яних заводів;

– розробка технології виробництва борошняних сумішей з функціональними властивостями;

– стабілізація і поліпшення якості зерна та готової продукції на борошномельно-круп’яних підприємствах;

– підвищення ефективності використання зернових культур;

– розробка технології виробництва борошна і круп’яних продуктів підвищеної біологічної цінності.

За підсумками науково-дослідної роботи за період з 1992 р. до 2012 р. опубліковано близько чотирьохсот статей, отримано понад двадцять авторських свідоцтв, патентів, технічних умов на нові види продукції з зерна, за якими працюють борошно-круп’яні підприємства. Захищені 2 докторських і 9 кандидатських дисертацій. Підготовлено та надруковано в 2001 р. в Одесі – навчальний посібник для вузів «Наукові основи і технологія переробки зерна» (автори: І.Т. Мерко, В.О. Моргун), в 2010р. – навчальний посібник «Технологія круп’яного виробництва »(автори: Є.І. Шутенко, С.М. Соц). Над написанням докторських дисертаційних робіт працюють Жигунов Д.О., Соц С.М.

У 2013-2015 рр. на кафедрі проходить захист п’яти кандидатських (Бро-славцева І.В., Ковальов М.АО., Донець А.О., Давидов Р.С., Кустов І.О.) і однієї докторської дисертації ( Жигунов Д.О.). На кафедрі посилюється науково-дослідницька робота в напрямку розвитку технологій круп’яного виробництва і технологій отримання нових продуктів з нетрадиційної сировини.

Колективом авторів видана монографія «Борошняні суміші із зернових культур» (Жигунов Д.О., Волошенко О.С.), отримані деклараційні патенти на корисну модель. В даний період особлива увага на кафедрі приділяється автоматизованому комп’ютерному проектуванню з використанням сучасних програмних продуктів. На кафедрі відкрито постійно діючий кабінет проектування. З 2014 р. кафедру очолив д.т.н., доцент Жигунов Дмитро Олександрович, на кафедрі працюють доценти Д.О. Жигунов, С.М. Соц, Ю.Д., Чумаченко, О.С. Волошенко, Н.В. Хоренжий; старші викладачі М.О.Ковальов, А.О.Донець, асистент Кустов І.О. В аспірантурі навчається Ковальова В.П.каф 2016

Кафедра технології переробки зерна 2016 р. Стоять: А.О. Донець, І.О. Кустов, Ю.Д. Чумаченко, Д.О. Жигунов, С.М. Соц, М.О. Ковальов. Сидять: О.С. Волошенко, В.Г. Макаренко, К.С. Дєткова, І.В. Трофімова, Н.В. Хоренжий, І.М. Колесніченко, В.П. Ковальова.

На кафедрі під керівництвом д.т.н. Жигунова Д.О. ведуться глибокі наукові дослідження з визначення впливу ферментних препаратів на якість пшеничного борошна, дослідження якості потоків борошна, технологій безвідходної переробки зернових продуктів, технології переробки голозерних культур в круп’яні продукти.

На базі кафедри відкрита лабораторія, яка відповідає високим вимогам виробництва в галузі хлібопродуктів. Сучасне обладнання лабораторії дозволяє визначити показники якості зерна та продуктів його переробки на всіх етапах технологічного процесу виробництва борошна і круп. За період з 2014 по 2019 рр. викладачами кафедри отримано понад 30 деклараційних патентів на корисну модель. Кафедра «Технології переробки зерна», маючи високо кваліфікаційний викладацький склад і оригінальну лабораторну базу, забезпечує підготовку фахівців з високим рівнем теоретичних знань і практичних навичок.

У 2016 році на базі кафедри для фахівців борошномельної та хлібопекарської промисловості було проведено перший тренінг «Оцінка та коригування хлібопекарських властивостей зерна та борошна». На сьогоднішній день проведення тренінгу проходить два рази на рік. Мета тренінгуобговорення сучасного стану якості зерна пшениці та борошна, особливостей якості традиційних та нетрадиційних сортів пшениці, ознайомлення із сучасним лабораторним обладнанням та надання навичок з його використання для оцінки хлібопекарських властивостей зерна та борошна; ознайомлення з практичними аспектами фортифікації борошна, зміни та стабілізації його технологічних властивостей в залежності від цільового використання. Протягом всього часу на кафедрі ведеться робота зі студентами в рамках наукових гуртків з актуальної тематики: «Дослідження технологічних процесів підготовки зерна до переробки в борошно і крупи», «Отримання нових продуктів з нетрадиційної сировини», «Дослідження якості борошна з нових сортів пшениці», «Підготовка та переробка круп’яного зерна».